More in the 1960's
Previous | Index | Next


Cornea symposium organized by Takashi Mizukawa of Osaka University,
August, 1967, Kyoto.